İnternet Üzerinden Yapılan Ödevlerin Araştırması

Problem Cümlesi

İnternet araçları kullanılarak oluşturulmuş ödevlerin, Üniversite öğrencileri üzerindeki 2020 yılı içerisinde güncel olarak olumlu bir etkisi var mıdır?

Amaç

Verilen ödevlerin üniversite öğrencileri üzerindeki etkisini incelemek ve pandemi süreci sonrasında neler yapılabilir fikirlerini üretmek.

Sayıltılar

Kontrol altına alınamayan değişkenler iki grubu da benzer şekilde
etkilemiştir.

Kontrol ve deney gruplarındaki öğrenciler tüm uygulamalarda ölçme
araçlarını içtenlikle yanıtlamışlardır.

Sınırlılıklar

 1. Araştırma, çalışma grubunu oluşturan sosyal medyayı kullanan ve ödev yapan üniversite öğrencileridir.
 2. Araştırma, çalışmanın yapıldığı dönem aralığındaki üniversite öğrencilerinin pandemi döneminde karşılaştığı ödevlerin konu alanındaki 10 soru ile sınırlıdır.
 3. Araştırma, kullanılan veri toplama araçlarıyla (Google Forms ve sosyal medya) sınırlıdır.

Yöntem

Araştırma tekniği ve yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Farklı kriterlere sahip karma kullanıcıların anket üzerinden fikirleri alınmıştır. Yüksek oranda üniversite öğrencilerinden verileri alınmıştır.

Giriş

bulut teknolojilerinin kullanıldığı ve kullanılmadığı mobil
öğrenmeyi karşılaştırmışlardır. Araştırmanın sonuçları, bulut teknolojisinde yeteri
kadar öğrenme kaynağının olmamasının mobil öğrenmenin etkisinden çok maliyetini
düşürdüğünü vurgulamışlardır.
İnternet destekli bir yöntem olan e-öğrenme ile bulut bilişim teknolojilerinin
birlikte kullanılmasına yönelik çalışmalara alanyazında sıklıkla rastlanmıştır.
Araştırmacılardan bazıları mobil öğrenme uygulamalarına olduğu gibi, e-öğrenmenin
sınırlılıklarının çözümünde de bulut teknolojilerinin kullanımını araştırmışlardır.
Örneğin Shirzad vd. (2012) e-öğrenmenin öğrencilere ve eğitimcilere sağladığı
yararlarından söz ederek bu teknolojilerden faydalanabilmek için gereken donanım ve
yazılım kaynaklarına duyulan gereksinimlerden dolayı, eğitim kurumlarının e-öğrenmeden faydalanmaları noktasında yaşanılan olumsuzluklara dikkat çekmişlerdir.

E-öğrenme çözümleri ve e-öğrenme proje yönetimi sorunları için bulut bilişimin
faydaları üzerinde durmuşlardır. E-öğrenmede ortaya çıkan olumsuzlukların çözümü
noktasında bulut bilişimin en iyi çözüm olduğunu ifade etmişlerdir. Guoli ve Wanjun
(2010), mevcut olan e-öğrenme özelliklerini tanıtarak, bulut bilişim özelliklerini analiz
etmişler ve bulut bilişim mimarisini açıklayarak e-öğrenmede bulut bilişim platformu
tabanlı uygulamaları tartışmışlardır. E-öğrenmeye uygulanan bulut bilişim
platformunun, e-öğrenme sistemlerinin donanım, bakım, güncelleme maliyetlerini
düşürmesi, öğretmen ve öğrencilerin kaynaklara her zaman erişebilmesi gibi
avantajlarını vurgulamışlardır.

Arora ve Sharma (2013) yükseköğretimde veya daha alt eğitim seviyelerinde
kullanılabilecek olan bulut tabanlı bir e-öğrenme sistemi önerisinde bulunmuşlardır.
E-öğrenme bulutunu, bulut bilişim teknolojisinin e-öğrenme alanına göçü olarak
nitelendirmiş olsalar da bulut tabanlı e-öğrenme sistemlerinin öğretmenlerin yerini
alamayacaklarını belirterek öğretmenlerin bu süreçte e-öğrenmede bulut kullanımı ve
bunun geliştirilmesi noktasında lider rollerinin bulunduğunu vurgulamışlardır.
Araştırma sonucunda mevcut ekonomik durumun farklı eğitim kurumlarının ve
kuruluşların bir bulut çözümünü dikkate almaya zorladığını belirterek bazı
üniversitelerin bu girişimleri uygulamaya başladığını ve bulut çözümlerinin giderleri
önemli ölçüde azalttığına dikkat çekmişlerdir.

Bulgular

Bu veriler ışında ödev için yapılan araştırmada elde edilen detaylı veriler ektedir.

Araştırmada internet üzerinden ödev yapmanın sınav yerine daha etkili olup olmadığı sorusu sorulmuştur.
Verilen yanıtlar sonucunda, %43.1 Hayır cevabını verirken %53.9 Etkili olduğunu düşünmüş.

Ödev yapmanın dışında, sınav olmanın etkili olmadığını %77.5’lik kesim düşünceleriyle ispatlamıştır. Zira kopya çekme, başkalarından bilgi alma gibi sebepler olabileceğinden sıcak bakılmaması normaldir.

Öğrencilere, sınav olmak yerine ödevleri yapmanın sıkıcı olup olmadığı sorusuna ise ödevleri yapan öğrencilerin %61’i sıkıcı olduğunu idda etmiştir. Zira zaman harcamak ve konu üzerinde araştırma yapmak potansiyeli olarak öğrencileri zorlayabilir. Ancak etkili olup olmadığına verilen cevaplar üzerine net bir şekilde anlaşılıyor ki çevrim içi olarak ödev yapmak öğrenciler için etkili.

Bu konuların aslında pandamı süreciyle de alakası var. Bu noktada sorulan soru ise pandamı sürecinin sonrasında sınavların ödev olarak yapılmasıyla alakalı. Zira pandemi sürecinin ne kadar süreceğiyle alakalı net bir bilgiye sahip değiliz. Bu nedenle süreç sonrasında ödev yapmanın etkili olmasının dışında sonraki süreçte de ödev şeklinde yapılmasının öğrencilere nasıl etki edeceği soruldu. Öğrenciler verdiği cevaplarla pandamı süreci sonrasında yazılı ya da uygulama sınav yapılmasının ödev yapılmasına göre daha etkili olduğunu %57.8’lik oranla sunmuşlardır.

Sonuç

Bahsedilen bulgulardan çıkardığımız sonuca gelecek olursak net bir şekilde şu an içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin olumsuz sürecinde eğitimden geri kalmamak için ödev verilmesi ve ödevlerin yapılması öğrenciler nezdinde de iyi. Ancak öğrencilerin verdiği cevaplara bakılacak olursa sıkıcı olduğu görülüyor.

Sonuca bağlama durumunda ise verilen ödevleri pandemi sürecinden sonrasında tekrarlamak öğrenciler açısından uygun olmayacaktır.

Bu noktada son olarak bahsedebileceğimiz diğer üniversitelerin pandemi sürecinde uygulamış olduğu sistem, sınavların çevrim içi yapılması. Öğrencilerden aldığımız verilere dayanarak öğrenciler için kesinlikle etkili olmadığını net bir şekilde inceleyebiliyoruz. Bu nedenle ödev verilmesinin çok daha etkili olduğunu anladık.

Ancak süreç devam ederse verilen ödevlerin sıkıcı ve yorucu olmamasına dikkat edilmelidir. Dolayısıyla da verilen ödevlerin öğrenciler açısından çok bilgilendirici ve etkili olduğu bu makalede bahsedildi.

Ekler makalenin içinde okunabilirliğin kolay olması amacıyla entegre edilmiştir.

Kaynakça

Kaynak olarak Ahmet Bora’nın Dokuz Eylül Üniversitesi yüksek lisans tezini inceledim ve çıkarımlar yaptım.

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ÇEVRİMİÇİ ÖDEV UYGULAMALARININ İLKOKUL

 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK
  BAŞARILARINA VE ÖDEVE İLİŞKİN TUTUMLARINA
  ETKİSİ
  Ahmet BORA
  İZMİR
  2018